Trang chủ  > Giới thiệu  >  Mô hình tổ chức


 

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO 

    Hội đồng Quản trị
 
        Hội đồng quản trị Handico52 bao gồm 05 thành viên 
        Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Mạnh Hào - Thạc sỹ kinh tế                                                       
        
    Ban Tổng Giám đốc
 
        Ông Nguyễn Mạnh Hào - Tổng giám đốc
        Ông Nguyễn Thế Hanh - Phó Tổng giám đốc
        Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Tổng giám đốc
        Ông Hoàng Văn Tuyến - Phó Tổng giám đốc
        Ông Nguyễn Thành Long - Phó Tổng giám đốc
        Ông Đỗ Hữu Dũng - Phó Tổng giám đốc
 
       
 

 
GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT
 
    Ban Kiểm soát
 
        Ông Dương Anh Dũng - Trưởng Ban kiểm soát
        Bà Thái Thị Hằng Nga  - Kiểm soát viên
        Ông Nguyễn Trọng Tài - Kiểm soát viên
 
 

   
GIỚI THIỆU PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG
    Các phòng, ban chức năng
 
    1. Phòng Hành chính - Nhân sự
        Điện thoại: 043 623 0809/10 (máy lẻ: 101)
        Trưởng phòng: Bà Đào Ngọc Thư
    2. Phòng Tài chính - Kế toán
        Điện thoại: 043 623 0809/10 (máy lẻ: 102)
        Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thuận 
    3. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
        Điện thoại: 043 623 0809/10 (máy lẻ 103)
        Trưởng phòng: Ông Nguyễn Anh Đức
    4. Phòng Đầu tư  - Dự án
        Điện thoại: 043 623 0809/10 (máy lẻ: 104)
        Trưởng phòng: Ông Lê Thanh
    5. Ban Trợ lý - Thư ký
        Điện thoại: 043 6230809/104

Thống kê truy cập

Số người online : 15

Số lượt truy cập : 26792726

Tỉ giá

Giá vàng

Ngoại tệ

Thời tiết